FØRERKORTADVOKATEN

DIN SPESIALIST I TRAFIKKRETT!

Har du mistet, eller står du i fare for å miste førerkortet?

Førerkort og retten til å føre bil/kjøretøy er et livsviktig gode for de fleste.

Likevel vil mange oppleve å bryte trafikkreglene en eller flere ganger.

Brudd på trafikkreglene er lovbrudd som gjøres av den vanlige mannen i gata, og er altså ikke forbeholdt de man gjerne anser som kriminelle. Konsekvensene av slike lovbrudd kan likevel være alt fra en bot til fengselsstraff, og ikke minst risikoen for å bli fratatt førerkortet for en periode fra noen måneder til «for alltid».


Advokatbistand fra en advokat som er spesialist på dette feltet vil fort kunne være av avgjørende betydning i slike tilfeller.

En kjent problemstilling er forhold hvor man får prikker i førerkortet. Man gjør i utgangspunktet en/flere «uskyldige glipp» i trafikken, for så å få utdelt prikker. Til slutt får man, kanskje med følelsen av å bli tatt på sengen, beskjed om at prikkene har oversteget en gitt grense slik at førerkortet fratas.

Trafikkretten og reglene omkring førerkort er et omfattende og komplisert regelverk, særlig da store deler er regulert av forskrifter. Det er dermed ekstra viktig med bred og oppdatert kunnskap i slike saker; en kunnskap som vil kunne utgjøre en stor forskjell både med hensyn til utmålt straff (ubetinget eller betinget fengsel, samfunnsstraff og/eller bot), og ikke minst med hensyn til førerkorttapets lengde.

Om førerkortet fratas for 2,5 år eller «kun» 2 år, eller 6 måneder vs. 3 måneder, er gode eksempler. Ikke minst vil en spesialist raskt kunne fange opp situasjoner hvor førerkortet rett og slett er feilaktig fratatt.

Visste du at dersom du er tatt for å kjøre for fort i forbindelse med en forbikjøring, så skal førerkortets tapstid ofte nedsettes med 20-30% ? Dette er noe politiet dessverre har en tendens til å overse.

Noen eksempler på hvor spesialisthjelp kan være svært nyttig:

  • Om man under etterforskningen har fått midlertidig fratatt førerkortet (såkalt midlertidig førerkortbeslag) – dette trenger ikke nødvendigvis være riktig, og en spesialist vil i så fall kunne hjelpe til med å få førerkortet tilbakelevert
  • Om man har fått førerkortet fratatt på grunn av for mange prikker – det vanlige er å frata førerkortet for 6 måneder, men en spesialist vil kunne avdekke forhold som tilsier at dette vil være urimelig
  • Om man har fått førerkortet fratatt på grunn av fart (f.eks etter lasermåling eller gjennomsnittsfartsmåling)
  • Om man har fått førerkortet fratatt på grunn av promillekjøring og/eller kjøring i annen ruspåvirket tilstand
  • Om man har fått førerkortet fratatt på grunn av uaktsom kjøring, jf. vegtrafikkloven § 3
  • Om man har fått tilbakekalt førerkortet på bakgrunn av helse, vandel og/eller edruelighet (rus)
  • Om man har mottatt et forelegg og er usikker på om man burde godta eller ikke
  • Om man skal i retten – enten i rettsmøte, tilståelsessak eller ordinær hovedforhandling
  • Om man i forelegg eller dom har fått fratatt førerkortet, men ønsker å søke om forkortet tapstid i etterkant – en spesialist vil kunne hjelpe til med å avdekke forhold som tilsier at førerkortet skal tilbakeleveres før tiden

Visste du at det kan være masse å hente på kun en beskjeden nedsettelse av førerkortets tapstid? Dersom politiet har bedt om en tapstid på f.eks 7 måneder, vil en nedsettelse med kun 1 måned innebære at man slipper å ta førerprøven på ny!

Førerkortadvokaten består av advokat Silje Trosten Johnsen.

Les mer om henne her.

Advokat Johnsen har mange års erfaring som trafikkadvokat hos politiet, og har dermed førstehånds kunnskap til trafikkreglene fra begge sider. Hun vet hvor politiet fort kan trå feil, og hvor det er mulig å virkelig gjøre en forskjell.

Førerkortadvokaten bistår klienter over hele landet, og tilbyr gratis, hurtig og uforpliktende vurdering av din sak.

Telefon: +47 95186842
E-post: silje@advokattrosten.no
Facebook: Førerkortadvokaten